წესები და პირობები

ტერმინთა განმარტება 
 • საიტი   – ვებ გვერდი Gifthub.ge;
 • კომპანია – ვებ გვერდის Gifthub.ge-ს მფლობელი კომპანია, შპს გიფთჰაბი (ს/კ: 400298762);
 • კლიენტი – იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც იყენებს gifthub.ge-ს ფუნქციებს, რაც მოიცავს საიტზე ძიებას, საჩუქრების სიის შექმნას და პროდუქტის შეძენას;
 • მერჩანტი – იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელსაც სურს პლატფორმის საშუალებით მოახდინოს პროდუქციის რეალიზაცია;
 • მომხმარებელი – საიტზე რეგისტრირებული კლიენტი ან/და მერჩანტი შესაბამისად, ცალ-ცალკე ან/და ერთად;
 • მხარეები – ნიშნავს კომპანიას და  მის მომხმარებლებს;
 • პროდუქცია – საიტის მეშვეობით გასაყიდად შეთავაზებული ნებისმიერი მომსახურება ან ნივთი;
კომპანიის უფლებები და მოვალეობები
 • მომხმარებლის მიერ საიტზე შესვლა (ავტორიზაცია/რეგისტრაცია) და საიტიდან ინფორმაციის მიღება ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელი თანახმაა დაიცვას წინამდებარე მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები და ასევე კონკრეტული პროდუქციის შესაბამის აღწერაში მითითებული წესები;
 • მერჩანტი არის დამოუკიდებელი კონტრაქტორი და არ წარმოადგენს კომპანიის დასაქმებულს, პარტნიორს ან/და აგენტს;
 • კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მერჩანტის მიერ პლატფორმაზე სარეალიზაციოდ განთავსებული პროდუქციის ხარისხსა და მისი მახასიათებლების ფაქტობრივ  შესაბამისობაზე;
 • კომპანიას არ ეკუთვნის საიტზე განთავსებული არცერთი პროდუქცია/მომსახურება და არ ფლობს არანაირ დამატებით ინფორმაციას მათი რეალური მდგომარეობის შესახებ;
 • კომპანია თავისუფლდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან, რომელიც შეიძლება მოჰყვეს მერჩანტის მიერ განთავსებული პროდუქციის რეალიზაციას, მათ შორის,  ხელშეკრულებისა და გარანტიის პირობების დარღვევას, მოქმედ კანონმდებლობასა და რეგულაციებთან შეუსაბამობას და ა.შ.;
 • კომპანია არ არის პასუხისმგებელი კლიენტისა და მერჩანტის მიერ კომპანიისთვის მიწოდებული პირადი მონაცემების სიზუსტეზე;
 • კომპანია არ არის პასუხისმგებელი პროდუქტის ხარისხზე;
 • კომპანია არ არის პასუხისმგებელი საგარანტიო პირობების არსებობისას, საგარანტიო ვადაში მერჩანტის მიერ ასეთი პირობებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობასა ან/და არაჯეროვან შესრულებაზე;
 • კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას არანაირი ოპერაციის, ვალდებულების, ან გადასახდელის განსაზღვრასა და გადახდაზე, რომელიც გამომდინარეობს კლიენტსა და მერჩანტს შორის არსებული გარიგებიდან;
 • კლიენტსა და მერჩანტს შორის რაიმე სახის გაუგებრობის/პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში, კომპანია სრულად თავისუფლდება ნებისმიერი მოთხოვნისაგან, რომელიც მხარეებს შესაძლოა ერთმანეთის მიმართ წარმოეშვათ
 • კომპანია პასუხისმგებელია პირად ანგარიშზე წარმოებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
 • კომპანია უზრუნველყოფს, თითოეული განცხადების შინაარსის გათვალისწინებით, განცხადების შესაბამის კატეგორიაში განთავსებასა;
 • კომპანიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ნებისმიერი განცხადების გამოქვეყნება ნებისმიერ დროს;
 • მმართველი კომპანია არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე, ასევე შეტყობინების დაკარგვაზე;
 • მმართველი კომპანია არ იძლევა გარანტიას საიტის მუდმივ და შეუფერხებელ მუშაობაზე;
რეგისტრაციის/საიტის გამოყენების წესები კლიენტისთვის
 • მომხმარებელი ვალდებულია რეგისტრაციისას მიუთითოს რეალური მონაცემები. რეგისტრაციისას სხვა პირის მონაცემების მითითება აკრძალულია.
 • რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მყიდველი ვებ გვერდზე ირჩევს მისთვის სასურველ პროდუქტს ან პროდუქტებს და ამატებს მათ კალათაში მათი ყიდვის მიზნით.
 • ყიდვის დასრულებისთვის მომხმარებელი ყიდვის გვერდზე ავსებს დამატებით ინფორმაციას: მობილურის ნომერი, ფაქტიური მისამართი, ირჩევს მისთვის სასურველ მიტანის და გადახდის მეთოდებს და ასრულებს ყიდვის პროცედურას.
 • რეგისტრაციის შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია შექმნას მისთვის სასრველი საჩუქრების სია, ამისთვის გადადის საჩუქრები სიის შექმნის გვერდზე და შეყავს ყველა საჭირო ინფორმაცია.
 • საჩუქრების სიის გამოყენებისთვის სავალდებულოა მომხმარებელმა შეიყვანოს მისი ფაქტიური მისამართი.
რეგისტრაციის/საიტის გამოყენების წესები მერჩანტისთვის 
 • მომხმარებელი ვალდებულია ყოველთვის უსაფრთხოდ შეინახოს მისი პირადი ანგარიშის წვდომის კოდები და არასდროს გაუმჟღავნოს ისინი მესამე პირებს.
 • მომხმარებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს მის პირად ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის სიზუსტე და მისი განახლება. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვეულ არანაირ ზიანზე. Gifthub.ge უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მომხმარებლისგან ინფორმაციის სისწორის დადასტურება ან დოკუმენტების ან სხვაგვარი მტკიცებულების წარმოდგენა;
ტრანზაქციები
 • პროდუქციის შესასყიდად მომხმარებელი უნდა მიჰყვეს პროდუქციის შესაბამის გვერდზე განთავსებულ ინსტრუქციას.
 • კალათაში დამატების ღილაკით კლიენტი პროდუქტს ამატებს საკუთარ კალათაში
 •  პროდუქტის კალათაში განთავსების შემდეგ კლიენტი გადამისამართდება ანგარიშსწორების გვერდზე, სადაც პროდუქტის ღირებულებას შესაძლოა დაემატოს სხვადასხვა სერვისის მომსახურების საფასური.
 • კლიენტი საიტის  საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული მიტანის სერვისის წესების მიხედვით.
 • კლიენტს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს საკრედიტო ბარათით, რაც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობას.
 • საკრედიტო ბარათით გადახდისას გადარიცხვის მიმღები არის კომპანია, რომელიც შემდგომ გზავნის მიღებულ თანხას/გადარიცხვას მერჩანტთან.
პროდუქციის მიწოდების პირობები 
 • მიწოდება ხორციელდება მხოლოდ თბილისსა და რუსთავში;
 • მიწოდების ღირებულება 6 ლარი;
 • მიწოდება ხორციელდება 2 – 5 დღემდე ვადაში (ეს ვადა არ ითვალისწინებს პროდუქციის დამზადების ვადებს);
 • ნივთის ყიდვის შემდეგ კომპანიის ოპერატორი დაგიკავშირდებათ და შეათანხმებს მიწოდების დღეს კლიენტთან (საათის დაზუსტება არ არის შესაძლებელი);
 • საჩუქრებიის სიიდან ნივთის ყიდვის შემთხვევაში, ნივთი გაიგზავნება საჩუქრების სიის ავტორის (და არა მყიდველის) მისამართზე.
 • საიტის მეშვეობით პროდუქციის შესყიდვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა პირობა (მათ შორის მიტანის/დამზადების პირობები (ასეთის არსებობისას) მითითებული იქნება პროდუქციის სრული აღწერის და მიტანის პირობების გვერდზე და სავალდებულო იქნება წინამდებარე პირობებთან ერთად როგორც კლიენტისთვის, ასევე მერჩანტისთვის. 
ნივთის დაბრუნების შეცვლის პირობები 
 • დაბრუნების ძირითად პირობებს განსაზღვრავენ მერჩანტები, მათი შიდა პოლიტიკის შესაბამისად;
 • კონკრეტულ მერჩანტის გარანტიები, დაბრუნების და გაცვლის პირობები, ზუსტი ანალოგით ვრცელდება ნივთის საიტზე გაყიდვის შემთხვევაში;