ნივთის დაბრუნების პირობები

ტექნიკური წუნის ან/და დადგენილი ვიზუალური დეფექტის გამო, ნივთის დაბრუნება ხდება მისი შეძენიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დაბრუნების ძირითად პირობებს განსაზღვრავენ გამყიდველი მაღაზიები, მათი შიდა პოლიტიკის შესაბამისად;

კონკრეტულ მაღაზიაში არსებული გარანტიები, დაბრუნების და გაცვლის პირობები, ზუსტი ანალოგით ვრცელდება ნივთის gifthub.ge -ზე გაყიდვის შემთხვევაში;

დაბრუნების პროცესის წამოსაწყებად, საჭიროა gifthub.ge-ს ცხელ ხაზზე აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები: შეკვეთის ნომერი,

შეკვეთის მისამართზე მიღების თარიღი; ტრანზაქციის (გადახდის) დამადასტურებელი ინფორმაცია;

ქცევის ინსტრუქცია, თუ ნივთს გახსნისთანავე (ყუთიდან ამოღებისთანავე) აქვს ვიზუალური დეფექტი:

 1. გადაიღეთ ვიზუალური დეფექტის ფოტოსურათები;

ნივთის ყიდვიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში, დაუკავშირდით Gifthub.ge-ს და   მიაწოდეთ ფოტო მასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და ხარვეზის დეტალური აღწერილობა;

Gifthub.ge-ს შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ გამყიდველ მაღაზიასთან კომუნიკაციაში.

თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში აღმოჩნდება ქარხნული დეფექტი (არ მუშაობს ):

ზოგადი:

 1. დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარედგინოს იმ სერვის ცენტრს, რომელიც გამყიდველ მაღაზიას ემსახურება;
 2. ნივთი, რომელზეც დადასტურდება ქარხნული დეფექტი, შეიცვლება გამყიდველი კომპანიის მიერ დადგენილი წესით.
 3. !! ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ სრული კომპლექტაციით, აუცილებელია ყუთის და ყველა აქსესუარის შენახვა;

ქცევის ინსტრუქცია : ნივთის ყიდვიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში, დაუკავშირდით Gifthub.ge-ს და  მიაწოდეთ ფოტო მასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და ხარვეზის დეტალური აღწერილობა;

Gifthub.ge-ს შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ გამყიდველ მაღაზიასთან კომუნიკაციაში.

ნივთის დაბრუნების / შეცვლის პროცესის წამოწყება ასევე შესაძლებელია, თუ:

 • მომხმარებელთან მიტანილი ნივთი არ შეესაბამება შეკვეთაში არსებული ნივთის მახასიათებლებს;
 • ნივთი მისამართზე მოგიტანეს 3 სამუშაო დღის დაგვიანებით;
 • ნივთი დაზიანდა მიტანის პროცესში (გარეგანი დაზიანებები);

ქცევის ინსტრუქცია: ნივთის ყიდვიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში დაუკავშირდით Gifthub.ge-ს და მიაწოდეთ ფოტო მასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და შემთხვევის დეტალური აღწერილობა;

Gifthub.ge-ს შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ სასურველი შედეგის მიღწევაში.

ნივთის დაბრუნების შეცვლის ვადები:

 • ვადები დაცული იქნება გამყიდველი მაღაზიების და მათი მომსახურე სერვის ცენტრების შიდა სტანდარტების შესაბამისად;

უკან დაბრუნების/შეცვლის ტრანსპორტირების ხარჯები:

Gifthub.ge აანაზღაურებს პროდუქტის დაბრუნების ტრანსპორტირების ხარჯებს, იმ შემთხვევაში თუ:

 • მომხმარებელთან მიტანილი ნივთი არ შეესაბამება შეკვთაში არსებული ნივთის მახასიათებლებს;
 • ნივთი მისამართზე მოგიტანეს 3 სამუშაო დღის დაგვიანებით;
 • ნივთი დაზიანდა მიტანის პროცესში (გარეგანი დაზიანებები);
 • დადასტურდა ტექნიკური წუნი და ვიზუალური დეფექტი;

გადახდილი თანხის დაბურნება ხდება, მომხმარებლისათვის 3 სამუშო დღის ვადაში